IoT (internet of things) là một trong những mảng quan trọng trong việc phát triển công nghệ 4.0. Qua khoá học này, các bạn sẽ được tiếp cận với IoT, xây dựng những hệ thống tự động áp dụng công nghệ này.

Bằng việc trang bị những kiến thức về IoT trong công nghệ 4.0, các bạn nhỏ sẽ có được những nền tảng vững chắc để tiếp cận những ngành nghề công nghệ mới trong tương lai.

Khoá học này bao gồm 4 trình độ:

Trình độ 1 (Level 1):

Ở trình độ này, các bạn sẽ được tìm hiểu về phần mềm Blynk và phần mềm lập trình Mblock (hoặc Arduino IDLE), tìm hiểu cơ sở lý thuyết về Server, hệ thống, và các thiết bị điện tử cơ bản

Trình độ 2 (Level 2):

Ở trình độ này, các bạn sẽ tìm hiểu về cách thức xây dựng một trang web và nhúng vào hệ thống, xây dựng webserver nằm trên hệ thống.

Các bạn sẽ được học thêm ngôn ngữ HTML, Css và Javascript trong trình độ này

Trình độ 3 (Level 3):

Với trình độ 3, các bạn sẽ tìm hiểu cách thức điều khiển một hệ thống dựa trên việc xây dựng trang web đã được học ở level trước đó

Trình độ 4 (Level 4):

Với trình cao cấp nhất này, các bạn sẽ được tìm hiểu cách thức để trao đổi dữ liệu giữa hệ thống và webserver, cách thức phối hợp giữa ngôn ngữ C++ và ngôn ngữ HTML

Độ tuổi phù hợp: 13 – 18 tuổi